ارائه قیمت در مناقصه

ارائه قیمت در مناقصه
منظور از اسناد پیشنهاد قیمت اسناد و مدارکی است که پیمانکار می بایست بسته به الزمات کارفرما و بخشنامه های نافذ در مناقصه تهیه و به صورت سربسته جهت شرکت در مناقصه به کارفرما یا مشاور ارسال نماید.این اسناد در بیشتر موارد در سه پاکت جداگانه تهیه و تحویل می گردند.(پاکت الف “حاوی تضمین شرکت در مناقصه”، پاکت ب”حاوی مدارک شرکت و جداول خود اظهاری فنی، بازگانی و …” و پاکت ج “حاوی جداول پیشنهاد قیمت”).

به طور کلی برای ارائه پیشنهاد قیمت بر اساس بخشنامه ها مذکور می بایست هشت جدول با نامهای زیر تکمیل و به انضمام برگ پیشنهاد قیمت در پاکت “ج” قرار داده شود
جداول بخشنامه ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ :
جدول شماره ۱ (ردیفهای مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیفها)
جدول شماره ۲ (ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل ۸۰ درصد مبلغ برآورد هزینه کل کار هستند بر حسب فهرست بهای رشته)
جدول شماره ۳ (مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب حسب هر فصل)
جدول شماره ۴ (مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر رشته و کل کار)
جدول شماره ۵(تجزیه بهای اقلام کار)
جدول شماره ۶(تجزیه بهای هزینه بالاسری)

جداول بخشنامه ۱۰۰/۷۶۵۷۴
جدول الف (مبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل)
جدول ب (مبلغ و ضریب پیشنهاری جزء برای تجهیز و برچیدن کارگاه)
جدول پ (مبلغ پیشنهادی برای هر رشته، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل)

جدول شماره ۱ (نزولی بها):
برای تهیه جدول شماره ۱ کلیه ردیفهای برآورد به صورت نزولی بر اساس هزینه کل آن بدون احتساب ضریب بالاسری و تجهیز کارگاه مرتب می گردندبهای کل ردیفهایی که برای اجرای کامل یک قلم از کار به یکدیگر وابسته هستند، مانند ردیفهای اضافه بها، باید با بهای کل ردیفهای اصلی جمع و با شماره و شرح ردیف در جدول ۱ وارد شوند.
جدول شماره ۲ (ردیفهای حائز اهمیت ۸۰%) :
برای تکمیل جدول شماره ۲ می بایست ردیفهایی که جمع مبلغ کل آنها (بدون احتساب بالاسری و تجهیز کارگاه) معادل حداقل ۸۰% مبلغ کل برآورد می باشند جدا شوند و در جدول ۲ وارد می شوند.
جدول شماره ۵(تجزیه بهای اقلام کار)
پس از مشخص شدن جدول ۲ می بایست آنالیز های ردیفهای جدول شماره ۲ محاسبه شوند (جدول ۵) و پس از آن جدول ۳ و ۴ را تنظیم کنیم.

برای مصالحی که مشمول هزینه حمل هستند (مثل سیمان، آهن آلات، مصالح سنگی و …) در آنالیز می بایست هزینه حمل حداکثر تا ۳۰ کیلومتر دیده شود اما برای دیگر مصالح باید هزینه های حمل از محل تامین تا انبار کارگاه و بار اندازی لحاظ گردد.
برای قسمت نیروی انسانی و ماشین آلات می توان هزینه را بصورت یک قلم و بر اساس استعلامات کارگاهی درج نمود ولی برای مصالح و حمل درج تفکیکی عوامل الزامی است.
جدول شماره ۳(مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب حسب هر فصل)

پس از محاسبه آنالیزها و انتقال نتایج آن به برگه مالی جدول شماره ۳ تکمیل می کردد.
جدول شماره ۴ (مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر رشته و کل کار)
پس از تکمیل جداول فوق بشرح پیشگفته جدول چهار تکمیل می گردد.
جدول شماره ۶(تجزیه بهای هزینه بالاسری)
طبق بخشنامه شماره ۱۲۳۲۵۷۹، در صورتیکه پیمانکار مایل به ارائه تخفیف در بالاسری باشد می بایست آنالیز خود را به شرح زیر ارائه نماید. همچنین حداکثر تخفیف مجاز در بخش بالاسری ۱۰% می باشد.

براي شركت در هر مناقصه يا ورود به يك موقعيت جديد تجاري، لازم است ابتدا سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي كلي برآورد هزينه و قيمت‌ گذاري تدوين شده و تكامل يابد. به صورت كلي، فروشندگان، سازندگان و پيمانكاران متقاضي فروش محصول يا انجام كار با دو نوع وضعيت روبرو هستند، اول، فرصت جديد و انجام پروژه‌اي كه طرح يكباره است و احتمال تكرار آن وجود ندارد يا تكرار آن احتمال بسيار كمي دارد. دوم، شركت دراجراي پروژه يا موقعيت تجاري جديد كه موجب مي‌شود پيشنهاد دهنده،‌امكان بدست آوردن قراردادها و كارهاي مشابه بعدي را پيدا كرده و در يك بازار يا تجارت نوين وارد شود.
درهر يك از دو حالت مذكور، اهداف تجاري ظاهراً يكسان ولي نسبتاً متفاوت وجود دارد. در حالت اول، نيت و قصد مناقصه‌گر يا پيشنهاد دهنده آن است كه در مناقصه برنده شود و پروژه را مطابق قرارداد مربوطه با سودآوري معقول به اجرا درآورد. در حالت دوم،‌هدف برنده شدن در مناقصه و اجراي پروژه به نحو احسن و علاوه بر آن، بدست آوردن جاي پايي در بازار جديد است.
در تصميم‌گيري براي برآورد هزينه و قيمت‌گذاري در يك مناقصه يا پروژه علاوه بر آنكه لازم است درباره مهمترين داده‌ها و كارهاي مقدماتي اتخاذ تصميم كرد، در نظر گرفتن خطوط و مباني اصلي برآورد هزينه نيز ضرورت دارد. طراحي و تدوين مباني برآورد هزينه و قيمت‌گذاري، حداقل ضرورياتي است كه بايد بر طبق اصول كاملاً مشخص و باتعيين الگوهاي هزينه و اهداف، انجام شود.
درهنگام شركت در يك مناقصه،‌ قيمت‌گذاري و برآورد هزينه، پيش‌تر از تكميل ساير اسناد پيشنهاد شروع مي‌شود. در حقيقت اين امر پس از اتخاذ تصميم براي شركت در مناقصه و تكميل اسناد، آغاز شده و با شناخت مواد، مصالح، تجهيزات، كارها و فعاليت‌ها ادامه مي‌يابد و با برآورد هزينه از كل به جزء و با مشخص كردن هزينه‌هاي عمده و يا اصلي استمرار پيدا مي‌كند.
اين روند تدريجي كه بايد در مدت محدود مهلت مناقصه انجام شود به مديران بخش‌ها و واحدهاي مرتبط در سازمان اجازه مي‌دهد كه مباني اصلي تامين نيازهاي صاحب كار و همچنين اصول هزينه يابي را تعيين كنند. بدين ترتيب رعايت اين فرآيند ساده به مديريت سازمان براي بررسي كلي اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت، پيش از ارايه پيشنهاد نهايي به كارفرما، فرصت و امكان لازم را مي‌دهد. بعلاوه اين روش به مديران اجازه مي‌دهد كه درباره شانس و احتمال برنده شدن در مناقصه،‌ ارزيابي دقيق‌تري بعمل آورند. تعيين قيمت نهايي براي درج در پيشنهاد و ارايه به كارفرما، بايد با در نظر گرفتن همه نتايج حاصله از بررسي و كليه اطلاعات و جوانب باشد.
ضعف در برآورد مناسب يا صحيح هزينه‌ها يا بررسي و دقت ناكافي در تعيين قيمت و پيشنهاد نهايي، احتمال زيادي دارد كه خسارات و مشكلات عديده‌اي را براي مناقصه‌گر ايجاد كند.

بطور كلي چهار ديدگاه براي برآورد هزينه در پروژه متداول است. بعضي پيمانكاران هر يك از اين ديدگاهها را به تنهايي مدنظر قرار مي‌دهند و تعدادي از آنها، چند ديدگاه را به صورت تركيبي بكار مي‌برند. چهار ديدگاه برآورد به قرار زير هستند:

– قيمت‌گذاري آينده‌نگر:

با اين ديدگاه، قيمت‌گذاري و تعيين هزينه انجام كار يا مبلغ قرارداد با مذاكره و توافق با خريدار/كارفرما، قبل از طراحي كامل پروژه و تعيين مشخصات دقيق فني تجهيزات و مشخص كردن توان يا عملكرد دستگاهها،‌ انجام مي‌شود. قيمت‌گذاري و برآورد هزينه يا مبلغ قرارداد بر اساس اطلاعات كلي اوليه و بيشتر بر مبناي شرايط رقابت در بازار و اميد به انجام درست كار در آينده، تعيين و قرارداد منعقد مي‌شود.
در حقيقت پيش‌بيني قيمتها و برآورد هزينه كار با خوش‌بيني نسبت به شرايط متغير آينده در نظر گرفته مي‌شود و فروشنده/ پيمانكار با اطلاعات مختصر، كلي و اوليه و طراحي‌هاي پايه،‌ برآورد هزينه را انجام مي‌دهد.

– قيمت‌گذاري گذشته‌نگر:

با اين ديدگاه قرارداد يا توافقنامه ساخت يا انجام كار بدين ترتيب منعقد مي‌شود كه بعد از انجام توليد كالا، محصول و يا ارايه خدمات، براساس تجارب گذشته و هزينه‌هاي واقعي پرداخت شده،‌پس از بررسي و تجزيه و تحليل هزينه‌ها،‌درباره قيمت كالا يا تجهيزات يا هزينه‌هاي انجام فعاليت‌ها، با خريدار/ كارفرما توافق لازم بعمل مي‌آيد. اين ديدگاه،‌براي برقراري ارتباط بين هزينه‌هاي پروژه باكارايي سازنده/ پيمانكار مناسب است. همچنين براي جلوگيري از پرداخت‌هاي نامعقول به پيمانكار، اين ديدگاه موثر است، زيرا اين نوع قيمت‌گذاري و پرداخت،‌بر هزينه‌هاي واقعي مبتني است.

– قيمت‌گذاري دقيق:

با توجه به اين ديدگاه، همه هزينه‌هاي انجام شده توسط پيمانكار،‌درصد سود و ساير هزينه‌هاي بالاسري پيش‌بيني شده و مدنظر قرار مي‌گيرد. در قراردادهاي پيمانكاري معمولاً شرايط بازپرداخت هزينه‌هاي واقعي پرداخت شده توسط پيمانكار درحين اجراي كار نيز پيش‌بيني مي‌شود. با اين ديدگاه، براي محاسبه و برآورد هزينه‌ها، يك فرمول رياضي بين كارفرما و پيمانكار، مورد توافق قرار مي‌گيرد.

– قيمت‌گذاري واقع‌بينانه:

با اين ديدگاه، كليه پرداخت‌هاي بابت اجراي قرارداد، ‌بر اساس كنترل‌هاي از نزديك كارفرما بر هزينه‌هاي جاري انجام مي‌گيرد. اين نوع كنترل‌ها در بعضي پروژه‌ها براي معقول كردن سود تخميني و توافق شده با پيمانكار، اعمال مي‌شود. با اعمال اين ديدگاه،‌سود، متوازن شده و مخاطره و نوسان آن براي طرفين كاهش مي‌يابد. كاربرد اين ديدگاه به دانش و آگاهي كامل،‌ اطلاعات و پيش‌بيني ماهرانه از هزينه‌ها، نياز دارد.
روش‌هاي برآورد هزينه
شركتهاي پيمانكاري و مناقصه‌گران براي برآورد هزينه پروژه يا تهيه پيشنهاد مناقصه،‌چند روش ذيل را بكار مي‌گيرند:

برآورد ميزگردي يا نظري:
تداركات، امور مالي يا كنترل هزينه، قراردادها گرد هم جمع شده و در جلسات متعدد با توجه به تجارب گذشته و شرايط بازار، در اين شيوه، نمايندگان واحدهاي ذيربط در موضوع برآورد يا تهيه پيشنهاد مناقصه مانند، مهندسي، ساخت، توسعه بازار، مباني قيمت‌گذاري و برآورد هزينه را تعيين واجرا مي‌كنند.
براي برآورد هزينه، بايد مراحل طراحي و مهندسي انجام گرفته و نقشه‌هاي تفصيلي در دسترس باشد همچنين لازم است صورت مواد و مصالح و مشخصات فني آماده باشد تا توسط اعضاء گروه مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد.
سرعت كار برآورد و هزينه كم،‌ از مزاياي اين نوع روش برآورد است.

برآورد مقايسه‌اي:
در روش برآورد مقايسه‌اي، برآورد‌كننده يا نمايندگان واحدهاي مختلف سازمان(در صورت كارگروهي و همكاري)‌يك محصول يا كالاي توليدي قبلي با مشخصات يكسان را بامحصول يا كالاي پروژه جديد، بعنوان نمونه و راهنما انتخاب كرده و محصول يا كالاي جديد يا فرآيند توليد را با فرآيند آن مقايسه مي‌كنند. با شناخت و كاربرد هزينه‌هاي معين قبلي و اضافه يا كسر موارد ضروري،‌براي بازده خدمت يا كالاي توليدي پروژه جديد،‌ برآورد منطقي در زمان مناسب بدست خواهد آمد.
اين روش وقتي موثر و قابل استفاده است كه بازده و محصول پروژه جديد تقريباً مشابه محصول و كالاي در حال توليد بوده و براي انجام برآورد،‌موارد تطبيقي كمي احتياج داشته باشد.

برآورد سرانگشتي يا تجربي:
بعضي از صنايع و تعدادي از پيمانكاران، برپايه تجربيات خود، روشي تجربي را براي برآورد تقريبي يا كنترل برآوردها ايجاد كرده، توسعه داده و تكميل كرده‌اند. براي مثال جهت انجام طراحي و خدمات مهندسي در اغلب پروژه‌ها، محاسبه برآورد از طريق منظور كردن تعداد نفر ساعت/ نفر روز مهندسي و هزينه واحد آن انجام مي‌شود.
بر اساس تجربه حاصله در كارهاي قبلي، تعداد نفر ساعت/ نفر روز مورد نياز براي اجراي يك فعاليت محاسبه و در حق‌الزحمه متداول كارشناسي،‌ضرب شده و مبلغ برآورد نيروي انساني بدست مي‌آيد. اين روش در كارهاي پيمانكاري كه فقط تامين نيروي انساني با پيمانكار است نيز كاربرد دارد.
استفاده و بكارگيري روش تجربي يا برآورد سرانگشتي موجب صرفه‌جويي قابل توجه در زمان برآورد مي‌شود. روش سرانگشتي يا تجربي براي برآورد هزينه كلي عمليات و فعاليتهاي فرعي مورد استفاده مديران اجرايي پروژه قرار مي‌گيرد. اگرچه براي كنترل برآورد و تخمين هزينه‌هاي ابزار و ماشين‌آلات مورد نياز كار،‌مورد استفاده قرار نمي‌گيرد، ولي اين روش براي برآورد هزينه ساير موارد كه تجربيات كاري آن وجود دارد مفيد است.
روش تعيين ارزش واحد وزن:
براي تعيين قيمت يا برآورد هزينه در بعضي فعاليتها و عمليات از قبيل ساخت و نصب اسكلت فلزي، مخازن، تجهيزات سنگين فلزي و نظاير آن،‌قيمت يا هزينه واحد وزن (هر كيلوگرم يا تن) محصول ساخته و يا نصب شده، محاسبه و از آن طريق،‌قيمت كل محصول توليدي يا اجراي عمليات برآورد مي شود. كليه هزينه‌هاي عمليات ساخت را مي‌توان در ارزش گذاري واحد وزن منظور كرد. اين هزينه شامل: مهندسي، تدارك ابزار و نيروي انساني و بالاسري انجام كار است. در اين روش معمولاً هزينه‌هاي غيرقابل برگشت مانند استهلاك ماشين‌آلات و ابزار كار،‌در ارزش‌گذاري به صورت جداگانه منظور نمي‌شود زيرا مقدار استهلاك در حجم زياد توليد يانصب، ميزان بسيار كمي از هزينه را تشكيل مي‌دهد و مي‌توان آن را در همان هزينه بالاسري منظور كرد.

برآورد تفصيلي:
روش برآورد تفصيلي يا مشروح، تركيبي از روشهاي پيش‌گفته و در برگيرنده كليه جزييات و پرهزينه‌ترين و در عين حال دقيق‌ترين شيوه برآورد است. مشخصه اساسي اين روش، تجزيه و تحليل همه مراحل و جزييات فرآيندها و فعاليت‌ها، ‌همچنين تركيب و تلفيق اجزاء وعوامل است. براي تهيه برآورد تفصيلي، فهرستي از عوامل و اجزاء كار تهيه مي‌شود زيرا تفكيك كارها و فعاليتها به اجزاء و عوامل هزينه، ضرورت دارد. نرخ دستمزد نيروي كار،‌قيمت مواد و مصالح و تجهيزات، هزينه‌هاي بالاسري و ساير موارد هزينه‌اي به مبلغ يا ارزش پولي تبديل مي‌شود. دراين روش،‌ اسناد و مدارك و مستندات هزينه‌ها و محاسبات جمع‌آوري مي‌شود تا در آينده اين اطلاعات مورد استفاده قرار گيرد. روش برآورد مشروح و دقيق در سازمانها و پروژه‌هايي كه در آنها اطلاعات كامل و مفصل از طريق سيستم‌هاي منظم و كنترلي، قابل بازيابي و دستيابي است كاربرد موثر و مفيدي دارد.در مواردي كه دقت در اخذ تصميم اهميت داشته باشد، استفاده از روش برآورد تفصيلي يا مشروح ضروري است.
اشكالات و دامهاي برآورد
در برآورد هزينه‌هاي پروژه و ارزش‌گذاري مواد و مصالح و تجهيزات براي شركت در مناقصه ياعقد قرارداد به روش‌هاي ديگر، چند اشكال ممكن است بروز كند يا اصطلاحاً دامهايي وجود داشته باشد. بنابراين شناخت اين اشكالات يادامها به مدير پروژه و فرد يا گروه برآورد،‌كمك مفيدي خواهد كرد. جدي‌ترين و يكي از معمول‌ترين دام‌ها آن است كه مدير سازمان يا پروژه با فرض اينكه جزييات هزينه‌ها و حدود كارهاي اجراي پروژه را در آينده حل و فصل خواهد كرد، اقدام به امضاء قرارداد كند. به عبارت ديگر مدير پروژه باخوش‌بيني و به اين اميد كه پس از شروع كار با تغيير شرايط، با كارفرما يا صاحب كار مذاكره كرده و مطالب و موضوعات حل نشده و باقيمانده را به نفع خود تمام خواهد كرد، قرارداد را امضا مي‌كند.
تغييرات قراردادي معمولاً‌شامل: طراحي و ارايه نقشه‌هاي اجرايي مصوب، تجهيزات اضافي،‌لوازم يدكي دوران بهره‌برداري، بازرسي تجهيزات، نظارت بر نصب و راه‌اندازي،‌آموزش، خدمات كارگاهي، ضايعات، بيمه نظاير آن است.
روشن است كه بسياري از مواقع اوضاع آينده قابل پيش‌بيني دقيق نبوده و تحت كنترل مدير پروژه نخواهد بود.
مشخص نبودن جزييات كار و آماده نبودن مدارك مهندسي وساير عوامل اجرايي، باعث كندي كار پروژه و عدم پيشرفت فيزيكي همچنين تحقق نيافتن برنامه زمان‌بندي خواهد شد. همين امر موجب بروز مشكلات قراردادي مي‌شود. شاهد بوده‌ايم كه با تغيير شرايط سياسي و تغييرات مديريتي در سطوح مختلف سازمانهاي دولتي، علاوه بر پيمانكاران خصوصي، حتي شركتهاي بزرگ دولتي و وابسته به نهادهاي دولتي، ‌با خلع يد از انجام كار يا فسخ قرارداد مواجه شده‌اند كه اين امر زيان هنگفتي براي آنها ايجاد كرده و انرژي زيادي بايد صرف شود تا اوضاع به حالت مناسب برگردد.
بنابراين مدير پروژه، گروه برآوردكننده و محاسب هزينه بايد دامها و مسائل حساس برآورد، بشناسند و نسبت به آنها آگاهي لازم را دارا بوده و هوشيارانه از دامها اجتناب كرده يا حداقل آنكه آگاهانه مدنظر داشته باشند. ساير انواع دامهاي برآورد عبارتند از:
– تفسير و تعبير نادرست شرح كار
– برآورد با اطلاعات ناقص و يانادرست
– عدم بازديد از محل اجرا (كارگاه) و عدم درخواست اطلاعات دقيق از وضعيت ساختگاه پروژه (در بعضي موارد آگاهي نداشتن از ساختگاه پروژه هزينه‌هاي هنگفتي براي پيمانكار ايجاد مي‌كند)
– تكيه بر زمان‌بندي خيلي خوش‌بينانه
– روش نادرست براي تفكيك عمليات و كارها
– بحساب نياوردن مخاطرات بين‌المللي، داخلي
– در نظر نگرفتن تعديل هزينه‌ها و قيمت‌ها و روند تورم براي قراردادهاي بلند‌مدت
– كاربرد شيوه نامناسب براي محاسبه هزينه‌هاي بالاسري
– كوتاهي در رسيدگي و بحساب آوردن كليه عوامل هزينه
– كوتاهي در ارزيابي و بررسي كامل توانايي‌ها و محدوديت‌ ماشين‌الات و تجهيزات و اصولاً قابليت تامين و تدارك آنها
– ناديده گرفتن هزينه‌هاي انبار داري و نگهداري مواد و تجهيزات در شرايط خاص
– بررسي مختصر و ناكافي درباره ابزار و لوازم كار
– درنظر نگرفتن هزينه‌هاي احتمالي جايگزيني تجهيزات و مواد

زمانیکه پیمانکار قصد شرکت در یک مناقصه را دارد، باید بعد از مطالعه دقیق و بررسی برآورد پروژه، ریز آیتم های پروژه را آنالیز کند. مسلما برآورد بر اساس قیمت های فهرست بها (قیمت نت) تهیه می شود. پیمانکار می بایست قیمت ریز فعالیتها را بر اساس قیمت روز بدست آورد. اساس این کار بر اساس تجزیه بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه (نظام فنی و اجرایی کشور) انجام می شود.
هر آیتم دارای فهرست عوامل (نرخ عوامل) فهرست عوامل ماشین آلات، فهرست عوامل نیروی انسانی، فهرست عوامل مصالح، فهرست عوامل حمل دارای مقدار و ضریب عامل منحصر به خود می باشند. بهای واحد هر عامل بر اساس قیمت روز محاسبه می شود و در نهایت جمع تمام این قیمت ها به قیمت واحد روز پیشنهادی پیمانکار منجر می گردد.
قیمت روز پیشنهادی آیتم = قیمت روز عوامل نیروی انسانی + قیمت روز عوامل ماشین آلات و تجهیزات + قیمت روز عوامل مصالح مورد نیاز آیتم + قیمت روز عوامل حمل
پیش از اجرای هر طرح و یا پروژه، بایستی تخمینی از هزینۀ تمام شدۀ آن داشته باشیم. از این رو، اصطلاحاً پیش‌بینی مقادیر کمّیت‌های طرح مورد نظر که معمولاً برای هزینه‌های یک طرح، منابع آن و زمان اجرای طرح کاربرد دارد را، برآورد[6] می‌نامند. برآورد هزینۀ اجرای کار نیز، مبلغی است که به عنوان هزینۀ اجرای موضوع پیمان به وسیله کارفرما ]مناقصه‌گزار[ محاسبه و اعلام شده است.[7] در حین اجرای پروژه هم، بایستی با ساز و کار مشخصی قابلیت پرداخت کارهای انجام شده و منعکس در صورت‌وضعیت پیمانکار فراهم گردد. [8]

همانطور که در نگارۀ شمارۀ یک، مشاهده می‌شود، امر برآورد قیمت‌ پروژه‌ها، به منظور ارجاع کار موضوع «عقد مناقصه»، با فرآیند‌های پیش‌بینی‌شده در «ماده ۹» قانون برگزاری مناقصات[9] و نیز، پرداخت عِوض موضوع «عقد پیمان»، با ضوابط پیش‌بینی‌شده در نظام فنّی و اجرایی کشور[10]، مستلزم شناخت انواع قیمت در قراردادهای موصوف است.[11] از این‌رو، شناخت و تبیین دقیق انواع قیمت که، بر مدل قیمت‌پذیری و پرداخت مابه‌ازاء کار، موثّر است از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. مقالۀ حاضر با هدف یکسان‌سازی رویه برخورد عوامل اجرای پروژه با هر یک از قیمت‌های مورد بررسی (ناظر به محیط و ماهیّت آن‌ها) نگارش یافته است.

 

 

 

بنابراین، با در نظر گرفتن محیط قراردادی ناظر به عقد مناقصه و عقد پیمان، ابتدا به ساکن، دو تقسیم‌بندی کلّی را پیش‌رو خواهیم داشت. الف. مرحلۀ مناقصه (پیش از ارجاع کار)؛ ب. مرحلۀ پیمان (پس از ارجاع کار) یا مرحلۀ اجراء.

الف. مرحله مناقصه

قیمت‌های این مرحله، بر اساس ماهیّت ناظر به اقلام پایه و غیرپایه، در دو دستۀ مجزّا تعریف، تبیین و تشریح گردیده است.

الف.1. اقلام پایه
طبق «بند 2-1» دستورالعمل کاربرد فهارس‌بهای ابلاغی[12]، اقلام پایه، اقلام عمومی‌کارهای هر رشته از فهرست‌بها است که دارای شرح ردیف (معوّض) و بهای واحد (عِوض) می‌باشد. همچنین براساس «بند 3» کلیات فهارس‌بها، قیمت‌هاي فهارس‌بها، متوسط هزینه اجراي کارهاي مربوط به هر رشته بوده و شامل هزینه‌هاي تأمین و به کارگیري نیروي انسانی، ماشین‌آلات و ابزار و همچنین تأمین مصالح مورد نیاز، شامل، تهیه، بارگیري، حمل و باراندازي مصالح، جابه‌جایی مصالح درکارگاه، اتلاف مصالح و به طور کلی اجراي کامل کار است. هزینه آزمایش و راه اندازي (بر حسب مورد) در بهاي واحد ردیف‌هاي فهرست‌بها پیش‌بینی شده است. طبق «بند 5» هم، قیمت‌هاي فهرست‌بها، قیمت‌هاي کاملی براي انجام کار، طبق نقشه و مشخصات فنی تعریف شده است. ضمناً به حکم «بند 20» کلیات فهارس‌بها، فهارس‌بهای ابلاغی هر رشته بر مبناي قیمت‌هاي سه ماهه چهارم سال پیش از ابلاغ محاسبه شده است. قیمت متناظر با اقلام پایۀ فهرست‌بها را، قیمت پایه می‌نامند.

الف.2. اقلام غیرپایه
قبل از تعریف و دسته بندی اقلام غیرپایه، بایستی متذکِّر شد که، این اقلام ناظر به مرحلۀ پیش از اجرای پیمان می‌باشند و در هنگام تهیه برآورد اجرای کار، به‌منظور تدوین اسناد مناقصه کاربرد دارند. «بند 2-1-4» بخشنامۀ شمارۀ 173073/101 مورخ 15/09/1382، با موضوع دستورالعمل نحوه تعدیل آحادبهای پیمان‌ها که، در مقامِ تعریفِ اقلام ستاره‌دار بیان می‌دارد «ردیف‌های غیرپایه (اقلام ستاره‌دار) که، برای آنها قیمت پایه تهیه نشده است و هنگام تهیه برآورد، قیمت آنها، مطابق دستورالعمل مربوط تعیین و تصویب می‌گردد»، نظر نگارندگان را، تائید می‌نماید.

شایان ذکر است، «بند 2-6» دستورالعمل کاربرد فهرست‌بهای ابنیه سال 1396، برای این دسته از اقلام، محدودیتی قائل شده است؛ چنانکه بیان می‌دارد «در کارهایی که از طریق مناقصه عمومی واگذار می‌شود، چنانچه جمع مبلغ برآورد ردیف‌هاي ستاره‌دار، نسبت به جمع مبلغ برآورد ردیف‌هاي فهرست‌بها (پایه و غیرپایه) بدون اعمال هزینۀ تجهیز و برچیدن کارگاه، در این رشته، بیشتر از سی (30) درصد باشد، لازم است دستگاه اجرایی قبل از انجام مناقصه، شرح و بهاي واحد تمامی ردیف‌هاي ستاره‌دار در آن رشته را، پس از تصویب، همراه با تجزیه قیمت مربوط، به دبیرخانه شوراي عالی فنی، در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال دارد تا پس از رسیدگی و تصویب توسط شوراي عالی فنی (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف‌هاي ستاره‌دار)، ملاك عمل قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترك تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (15) و ده (10) درصد خواهد بود.»؛ با اوصاف مذکور، اقلام غیرپایه، به دو دستۀ زیر، تقسیم می‌گردند:

الف-2-1. اقلام ستاره‌دار
ردیف‌هایی که شرح ردیف و بهای واحد آنها، در فهارس‌بها وجود ندارد و به منظور برآورد صحیح از نحوه اجرای کار به برآورد پیمان اضافه می‌گردند. براساس «بند 2-1» دستورالعمل کاربرد فهارس‌بهای ابلاغی «در مواردی که مشخصات فنی و اجرایی ویژه‌اي مورد نیاز کار باشد، که اقلام آن با شرح ردیف‌هاي این فهرست‌بها تطبیق نکند، شرح ردیف مناسب براي آن اقلام، تهیه و در انتهاي گروه مربوط، با شماره ردیف جدید درج می‌شود. این ردیف‌ها، با علامت ستاره مشخص و به عنوان ردیف‌هاي ستاره‌دار نامیده می‌شوند. بهاي واحد ردیف‌هاي ستاره‌دار، با روش تجزیه قیمت و بر اساس قیمت‌هاي دوره مبناي هر فهرست‌بها، محاسبه و در برابر ردیف مورد نظر درج می‌شود. هرگاه دستورالعملی براي پرداخت ردیف‌هاي ستاره‌دار مورد نیاز باشد، متن لازم تهیه و به انتهاي مقدمه فصل مربوط با شماره جدید اضافه می‌شود.»

الف-2-2. در حکم اقلام ستاره‌دار
باتوجه به اینکه فهارس‌بها قیمت کارهای متداول و متعارف را معین می‌نماید، ردیف‌هایی وجود دارد که شرح ردیف آنها (شرح آیتم)، در فهارس‌بها موجود بوده، لیکن به دلیل عدم امکان قیمت‌گذاری صحیح فاقد بهای واحد می‌باشند. «بند 2-4» دستورالعمل کاربرد فهارس‌بها، در این خصوص تصریح دارد «بهای واحد ردیف‌هائی که، شرح آنها در این فهرست‌بها موجود است، اما بدون بهای واحد هستند، … و این اقلام نیز، ردیف‌های ستاره‌دار محسوب می‌شوند.»؛ بنابراین، اقلام دارای شرح ردیف در فهرست‌بها، که فاقد قیمت واحد هستند، در حکم اقلام ستاره‌دار می‌باشند. بنابراین، قیمت‌های متناظر با اقلام غیرپایه و یا اقلام پایۀ فاقد قیمت در فهرست‌بها را، قیمت‌های ستاره‌دار می‌نامند.

ب. مرحله اجرای کار
قبل از تعریف و دسته بندی کارهای جدید (اضافی[13])، بایستی متذکِّر گردید که، این موارد، ناظر به مرحلۀ اجرای پیمان می‌باشند و پس از اتمام فرآیند ارجاع کار و با شروع عملیات اجرایی انجام این فعالیت‌ها لازم دانسته و به پیمانکار منتخب، ابلاغ شده است. در واقع کارهای جدید در معنای عام خود، شامل کارهای اضافی، با نرخ (قیمت) پیمان و کارهای اضافی با قیمت‌جدید می‌گردد که، به شرح ذیل دسته‌بندی و تعریف می‌شوند:

ب.1. در قالب فهرست‌بها (کارهای اضافی با قیمت پیمان)
همانطور که در ابتدای بحث مطرح شد، قراردادهایی که هر جزء از عِوض آن‌ها (ما به ازاء خدمت/کار)، روبروی یک جزء از معوّض (خدمت/کار) می‌ایستد، ریسک افزایش قیمت کار ناشی از تغییر در مقادیر را، به کارفرما تخصیص داده و وی را، به پرداخت مبالغ متناظر با تغییرات فهرست مقادیر، موظّف نموده است. بدین جهت، اقلامی که در هنگام اجرای پیمان، علاوه بر احجام اولیه کارهای قرارداد و در چارچوب موضوع پیمان و در قالب فهرست‌بهای واحد پایه منضم به پیمان[14]، از سوی کارفرما (به‌وسیله مهندس مشاور) و با رعایت مفاد شرایط عمومی ‌پیمان، در خصوص تغییر مقادیر کار به پیمانکار ابلاغ می‌گردند و صرفاً مقادیر کار را افزایش می‌دهند، کارهای اضافی نامیده می‌شود. این گونه کارها که شرح و قیمت واحد موجود داشته و در اثنای اجرای کار، صرفاً مقادیر آن‌ها افزایش یافته است، از حیث ماهیت امر، تفاوتی با کارهای مندرج در پیمان ندارند؛ چنانکه «بند الف» از «ماده 29» شرایط عمومی‌پیمان (بخشنامه شماره 842/54-1088/102 مورِّخ 03/03/1378) اشعار می‌دارد «در ضمن اجرای کار، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان، تغییر کند. تغییر مقادیر به‌وسیله مهندس مشاور محاسبه می‌شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می‌گردد.» و بند یک از همان فراز تصریح دارد که «افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ شود» که به حکم قسمت پایانی از «بند الف» همان ماده، «پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام کار با نرخ پیمان است.»

لذا در تعامل بخشنامه اخیر، با «بند 2-1-5-1» بخشنامۀ شمارۀ 173073/101 مورِّخ 15/09/1382، با موضوع دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها که، اشاره ‌دارد «قیمت کارهای جدیدی که از فهرست‌بهای واحد پایه منضم به پیمان، یا فهرست‌بها واحد پایه‌ای که قیمت پیمان از آن انتخاب می‌شود، …»، بایستی بیان داشت، منظور مقرّره‌گذار از کارهای جدید در این فقره، کارهای اضافی با قیمت پایۀ پیمان می‌باشد.

شایان ذکر است، ردیف نخست «بند الف» از «ماده 29» شرایط عمومی پیمان در بیان محدودیت­های مبالغ ناظر به افزایش مقادیر، متذکر می‌گردد «افزايش مقادير بايد در چهارچوب موضوع پيمان به پيمانكار ابلاغ شود. جمع مبلغ مربوط به افزايش مقادير و مبلغ كارهاي باقيمت جديد (موضوع بند ج) نبايد از 25‌ درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود.»؛ بنابراین، قیمت‌ متناظر با کارهای اضافی دارای قیمت واحد پایه در پیمان را،‌ کار اضافی با نرخ پیمان می‌نامند.

ب.2. خارج از فهرست‌بها (کارهای اضافی با قیمت جدید)
ب-2-1. بخشنامه‌ای

به کارهایی که در برآورد اولیه قرارداد پیش‌بینی نشده‌اند، لیکن بنا به نیاز و ضمن اجرای پیمان، در چارچوب موضوع پیمان و خارج از قالب فهرست‌بهای واحد پایه منضم به پیمان، از سوی کارفرما (به‌وسیله مهندس مشاور) و با رعایت مفاد شرایط عمومی‌پیمان به پیمانکار ابلاغ می‌گردند، کارهای اضافی خارج از فهرست‌بها یا کارهای اضافی با قیمت جدید اطلاق می‌گردد. این اقلام علاوه بر تغییر مقادیر کار، تغییر در جنس و وصف را هم شامل می‌شوند و مستلزم تعریف قیمت جدید متناسب با آن می‌گردند. این گونه کارها، از حیث ماهیت امر، با کارهای مندرج در پیمان تفاوت دارند. چنانکه «بند ج» از «ماده 29» شرایط عمومی‌پیمان (بخشنامه شماره 842/54-1088/102 مورِّخ 03/03/1378) بیان می‌دارد «اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آنها قیمت و مقدار در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان پیش‌بینی نشده است، …؛ قیمتی که با توافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین شود و به تصویب کارفرما برسد، ملاک پرداخت است.» و با درج عبارت «قیمت‌های جدیدی که به این صورت تعیین می‌شود …» در ادامۀ متن، با عنوان قیمت جدید از آن‌ها نام می‌برد.

لذا در تعامل بخشنامه اخیر، با «بند 2-1-5-2» بخشنامه شماره 173073/101 مورِّخ 15/09/1382، با موضوع دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها که، اشاره می‌دارد «قیمت کارهای جدید در پیمان‌های منعقده بر اساس قیمت‌های واحد پایه که، برای آن‌ها قیمت در فهرست‌بهای منضم به پیمان یا فهرست‌بهای واحد پایه‌ای که، قیمت پیمان از آن گرفته شده، …” بایستی بیان داشت، منظور از کارهای جدید، کارهای اضافی با قیمت جدید می‌باشد.

شایان ذکر است، به حکم «بند د» از «ماده 29» شرایط عمومی پیمان، «جمع بهاي قيمت‌هاي جديد، علاوه برآنكه تابع سقف تعيين شده در بند الف است، نبايد از 10 درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود.»

بنابراین، قیمت‌ متناظر با کارهای اضافی فاقد شرح و قیمت واحد پایه در پیمان را، کار اضافی با قیمت جدید می‌نامند. از طرفی، چون قیمت مذکور با ارائه طریق بخشنامۀ سازمان برنامه و بودجه، محاسبه و ملاک عمل قرار می‌گیرد، عنوان قیمت بخشنامه‌ای نیز به آن اطلاق می‌گردد.

ب-2-2. اقلام فاکتوری

درخصوص اقلام فاکتوری، تعریف مشخصی در فهرست‌بها و بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه دیده نمی‌شود؛ با این حال از مصادیق به کار رفته در این نشریات، اینگونه به ذهن متبادر می‌گردد که، پرداخت هزینه مربوط به اقلام فاکتوری ناظر به مرحله‌ی اجرای پیمان می‌باشد و اگرچه می‌توان برخی از هزینه‌های این اقلام را در زمان تهیه برآورد اجرای کار و به‌منظور تدوین و درج در اسناد مناقصه پیش­بینی نمود، لیکن به دلیل خصوصیت ويژه آنها، در عین حالی که، خارج از قالب فهرست‌بهای واحد پایه منضم به پیمان یا فهرست‌بهای واحد پایه‌ای که قیمت پیمان مأخوذ از آن است، قرار می‌گیرند، مقرره‌گذار به صورت استثنائی آنها را در دسته‌های پیش‌گفته طبقه بندی ننموده و لفظ «فاکتوری» را برای آنها اختیار نموده است. پس همین استثنائی بودن امر، نیازمند تصریح و تبیین مصادیق اقلام فاکتوری از سوی وی و تفسیر مضیق پیرامون ماهیت آنهاست. به طور نمونه «بند 10» کلیات فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه (سال 1396) بیان می‌دارد «در فصل‌های کارهای فولادی سبک، کارهای آلومینیومی‌و کارهای چوبی، تهیه یراق آلات به عهده پیمانکار است؛ هزینه تهیه و حمل یراق آلات بر اساس فاکتور فروش مورد تأئید کارفرما با اعمال ضریب بالاسري به پیمانکار پرداخت می‌شود.»

از این رو اقلام فاکتوری، ناظر به کالا بدون عملیات اجرایی و یا با عملیات اجرایی محدود به نصب و راه‌اندازی است به نحوی که نسبت هزینه نصب به هزینه خرید بسیار پایین باشد و یا نصب و راه اندازی جزئی ناچیز (از حیث وزن ریالی) از فرآیند خرید محسوب گردد. قیمت متناظر با اقلام فوق را قیمت فاکتوری می‌نامند.

ب-2-3. کارهای دستمزدی

در هنگام اجرای کار و بنا به نیاز، فعالیت‌هایی توسط کارفرما (مهندس مشاور) به پیمانکار ابلاغ می­گردد که صرفاً شامل انجام عملیات اجرایی بوده و خرید و تهیه مصالح و تجهیزات را شامل نمی­گردد، اینگونه فعالیت‌ها را کارهای دستمزدی می­گویند و هزینه آن‌ها با توافق ارکان پروژه و با اِعمال ضریب بالاسری به صورت­حساب­های تائید شدۀ پیمانکار، پرداخت می­شوند. چنانکه مقدمه «فصل 29» فهرست‌بهای ابنیه، بیان می‌دارد کارهاي دستمزدي، براي کارهایی پیش­بینی شده است که «مصالح آن‌ها توسط و به هزینه کارفرما تهیه می‌شود. هنگام تهیه برآورد، شرح ردیف و بهاي واحد کارهاي دستمزدي مورد نظر، شامل بارگیري، حمل و باراندازي در کارگاه، جابجایی‌هاي لازم، نصب و راه اندازي، به صورت ستاره‌دار مطابق مفاد دستورالعمل کاربرد فهرست‌بها، تهیه و درج می‌شود.»

لفظ ستاره‌دار، در تعریف اقلام دستمزدی، به علاقۀ مشابهت و به قرینۀ حالیه، در معنای مجاز به کار رفته است و بایستی حمل بر معنای کار اضافی گردد. چه اینکه، اقلام ستاره‌دار در معنای حقیقی کلمه، ناظر به مرحلۀ پیش از ارجاع کار هستند، در حالی که اقلام دستمزدی مرتبط با کارهای حین اجرای پیمان می‌باشند.

نتیجه‌گیری

با توضیحات پیش‌گفته، مشخص شد که، قیمت در دو دسته‌بندی کلّی ناظر به پیش از ارجاع کار (مرحلۀ مناقصه) و پس از ارجاع کار (مرحلۀ پیمان) است. قیمت‌های پیش از ارجاع کار، بابت اقلام پایه را، قیمت پایه و بابت اقلام غیر پایه را، قیمت ستاره‌دار (و یا در حکم ستاره‌دار) می‌نامند. پس از ارجاع کار هم، با عنوان کار جدید و در دو قالب فهرست‌بها و خارج از فهرست‌بها تقسیم‌بندی گردید. در مورد نخست، به جهت عدم تغییر در ماهیت کار، کار اضافی با قیمت پیمان و در مورد اخیر، به جهت تغییر در ماهیت کار، کار اضافی با قیمت جدید (بخشنامه‌ای، فاکتوری و دستمزدی) تعریف می‌گردد.

دستورالعمل تعیین دامنه قیمت هاي متناسب پیشنهادي در مناقصات
محدوده کاربرد

. این دستورالعمل در مناقصات یک مرحله اي و دو مرحله اي با برآورد بیش از ۱۰ برابر نصاب معاملات متوسط، براي ارزیابی مالی قیمت هاي پیشنهادي در کارهاي پیمانکاري حوزه نظام فنی اجرائی کشور (مصوبه شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷هـ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ هیأت محترم وزیران)، استفاده می شود. استفاده از این دستورالعمل در سایر مناقصه ها (در صورت عدم وجود دستورالعمل در آن حوزه) به تشخیص دستگاه مناقصه گزار است.

تعاریف

مناسب ترین قیمت پیشنهادي: پیشنهادي است که در آن سه عامل قیمت، کیفیت و زمان به صورت توأم و در حالت بهینه در نظر گرفته شده باشد، به نحوي که آن پیشنهاد حداقل الزامات هر یک از سه مولفه را به صورت منفرد و سرجمع محقق کند.

دامنه قیمتهاي متناسب: محدوده اي از قیمت هاي پیشنهادي مناقصه گران است که در آن ، مناقصه گر با قیمت پیشنهادي ارایه شده، ضمن عدم تحمیل هزینه غیرمتعارف بر دستگاه مناقصه گزار، با تامین حداقل الزامات کیفیت، زمان و هزینه، توانایی انجام موضوع مناقصه را داشته باشد.
برآورد اجرای کار (Pb) : مبلغی است که توسط دستگاه مناقصه گزار براساس دستورالعمل هاي مربوط تهیه میشود و در صورت مصلحت در قالب اسناد مناقصه در اختیار مناقصه گران قرار می گیرد. در مواردي که فهرست بهاي پایه وجود دارد ، برآورد طبق فهرست یاد شده انجام میشود.

برآورد به هنگام (P ۰): مبلغ به روز شده اجراي کار با لحاظ عوامل موثري مانند هزینه هاي بالاسري و تغییرات قیمت از زمان مبناي برآورد اجراي کار تا زمان ارائه پیشنهاد پیمانکار (در قراردادهاي مشمول تعدیل) میباشد که توسط دستگاه مناقصه گزار حساب می شود:

تبصره ۱ : اگر در برآورد اجراي کار، از چندین رشته فهرست بها، استفاده شده باشد، برآورد به هنگام اجراي کار از حاصل جمع برآورد به هنگام هر رشته به دست میآید.
تبصره ۲ : برآورد به هنگام اجراي کار که توسط دستگاه اجرایی تعیین شده است قبل از بازگشایی پاکت هاي مالی، اعلام میشود.

میزان اهمیت مناقصه: تابع برآورد اجراي کار، حساسیت و پیچیدگی پروژه، ارتباط آن با پروژه هاي دیگر و نیز خسارت ناشی از نرسیدن به اهداف پروژه در زمان پیش بینی شده براي شروع و دوره بهره برداري است که توسط دستگاه مناقصه گزار تعیین و در اسناد مناقصه اعلام می شود.

در غیر اینصورت با توجه به محدوده هاي زیر میزان اهمیت مناقصه تعیین میشود:

مناقصه با اهمیت متوسط: مناقصه های با مبلغ برآورد (Pb) تا یکصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط.

مناقصه با اهمیت زیاد: مناقصه های با مبلغ برآورد (Pb) از یکصد تا هزار برابر سقف نصاب معاملات متوسط
مناقصه با اهمیت بسیار زیاد: مناقصه هایی با مبلغ برآورد (Pb) از هزار برابر سقف نصاب معاملات متوسط به بالا
ضریب مناقصه (t): تابع اهمیت مناقصه و تعداد پیشنهاد قیمت ارائه شده و به شرح جدول شماره یک است که توسط کمیسیون مناقصه به مناقصه گران اعلام می شود.

مناقصات خرید لوله کاروگیت

مناقصات خرید لوله کاروگیت

مرکز فرآوری اطلاعات ایران تندر با عنوان پایگاه اطلاع رسانی مناقصات کشور جدیدترین مناقصات خرید لوله کاروگیت را در وب سایت خود ارائه میدهد .

فرصت های مرتبط با کسب و کار شما اعم از مناقصه،مزایده،استعلام بها براحتی از دست می روند اگر برای دریافت جامع ، روزانه ، تفکیک شده و تخصصی آنها اقدامی نکنید!
در بازار فعلی ، مدیریت هوشمند و رعایت اصول تجارت را جدی بگیرید

ایران تندر یک پایگاه جامع برای یافتن فرصت‌های جدید کسب‌و‌کار است. ما با نشر سریع و جامع آگهی‌های مناقصه، مزایده و استعلام بهاء و … به شما کمک می‌کنیم در سریع‌ترین زمان بازار هدف خود را شناسایی کنید. از این پس می‌توانید تمامی آگهی‌های منتشر شده مربوط به حوزه فعالیت خود را بصورت دسته‌بندی شده و در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق سایت ، ایمیل ، اپلیکیشن موبایل،پیام کوتاه،نمابر دریافت کنید

نمونه اطلاع رسانی مناقصات خرید لوله کاروگیت :

مناقصه خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره
مناقصه خرید 28700 متر انواع لوله پلی اتیلن دوجـداره کاروگیت
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی
مناقصه 1- اجرای لوله کاروگیت

ارسال روزانه، تخصصی ، جامع و تفکیک شده اطلاعات مرتبط با کسب و کار شما اعم از مناقصه،مزایده،استعلام بها در دو نوبت صبح و عصر

جهت اطلاع از مناقصات خرید لوله کاروگیت جامع و بروز به سایت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزایدات ایران تندر مراجعه نمایید

www.irantender.net
www.etender.ir
۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴
۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲

مناقصه فورتی وب

مناقصه فورتی وب

مرکز فرآوری اطلاعات ایران تندر با عنوان پایگاه اطلاع رسانی مناقصات کشور جدیدترین مناقصه فورتی وب را در وب سایت خود ارائه میدهد .

فرصت های مرتبط با کسب و کار شما اعم از مناقصه،مزایده،استعلام بها براحتی از دست می روند اگر برای دریافت جامع ، روزانه ، تفکیک شده و تخصصی آنها اقدامی نکنید!

در بازار فعلی ، مدیریت هوشمند و رعایت اصول تجارت را جدی بگیرید

ایران تندر یک پایگاه جامع برای یافتن فرصت‌های جدید کسب‌و‌کار است. ما با نشر سریع و جامع آگهی‌های مناقصه، مزایده و استعلام بهاء و … به شما کمک می‌کنیم در سریع‌ترین زمان بازار هدف خود را شناسایی کنید. از این پس می‌توانید تمامی آگهی‌های منتشر شده مربوط به حوزه فعالیت خود را بصورت دسته‌بندی شده و در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق سایت ، ایمیل ، اپلیکیشن موبایل،پیام کوتاه،نمابر دریافت کنید

نمونه اطلاع رسانی مناقصه فورتی وب:

مناقصه طراحی شبکه با خرید ، نصب و کانفیگ فایروالهای فورتی گیت 600E
مناقصه تامین تجهیزات امنیتی فورتی وب
مناقصه طراحی شبکه با خرید ، نصب و کانفیگ

ارسال روزانه، تخصصی ، جامع و تفکیک شده اطلاعات مرتبط با کسب و کار شما اعم از مناقصه،مزایده،استعلام بها در دو نوبت صبح و عصر

جهت اطلاع از مناقصه فورتی وب جامع و بروز به سایت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزایدات ایران تندر مراجعه نمایید

www.irantender.net
www.etender.ir
۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴
۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲

مزایده موتوری کوماتسو

مرکز فرآوری اطلاعات ایران تندر با عنوان پایگاه اطلاع رسانی مناقصات کشور جدیدترین مزایده موتوری کوماتسو را در وب سایت خود ارائه میدهد .

فرصت های مرتبط با کسب و کار شما اعم از مناقصه،مزایده،استعلام بها براحتی از دست می روند اگر برای دریافت جامع ، روزانه، تفکیک شده و تخصصی آنها اقدامی نکنید!

در بازار فعلی، مدیریت هوشمند و رعایت اصول تجارت را جدی بگیرید

ایران تندر یک پایگاه جامع برای یافتن فرصت‌های جدید کسب‌و‌کار است. ما با نشر سریع و جامع آگهی‌های مناقصه، مزایده و استعلام بهاء و … به شما کمک می‌کنیم در سریع‌ترین زمان بازار هدف خود را شناسایی کنید. از این پس می‌توانید تمامی آگهی‌های منتشر شده مربوط به حوزه فعالیت خود را بصورت دسته‌بندی شده و در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق سایت ، ایمیل ، اپلیکیشن موبایل،پیام کوتاه،نمابر دریافت کنید

نمونه اطلاع رسانی :مزایده موتوری کوماتسو

مزایده فروش خودرو
مزایده فروش تعداد 2 دستگاه ماشین آلات سنگین
مزایده فروش تعدادی ماشین آلات فرسوده
مزایده فروش یکدستگاه تراکتور زنجیری

ارسال روزانه، تخصصی ، جامع و تفکیک شده اطلاعات مرتبط با کسب و کار شما اعم از مناقصه،مزایده،استعلام بها در دو نوبت صبح و عصر

جهت اطلاع ازمزایده موتوری کوماتسو جامع و بروز به سایت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزایدات ایران تندر مراجعه نمایید

www.irantender.net
www.etender.ir
۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴
۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲

مناقصه خرید یکدستگاه بیل بکهو

مرکز اطلاعات  ایران تندر  با عنوان  پایگاه جامع اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات کشور و منطقه  جدیدترین مناقصه خرید یکدستگاه بیل بکهو را در وب سایت خود ارائه میدهد .

 

اگر برای دریافت جامع ، روزانه ، تفکیک شده و تخصصی فرصت های فوق العاده شغلی  مرتبط با کسب و کار خود اقدامی نکنید  اعم از مناقصه،مزایده،استعلام بها به راحتی از آنها از دست می روند !

 

با استفاده بهینه از تکنولوژی های در دسترس  ، بهترین فرصت های شغلی را بدست بیاورید.

 

در بازار فعلی ، مدیریت هوشمند و رعایت اصول تجارت را جدی بگیرید.

 

ایران تندر پایگاهی جامع برای کسب فرصت‌های جدید شغلی است. ما با نشر آنی و جامع آگهی‌های مناقصه، مزایده و استعلام بهاء و …  به یاری شما امده ایم تا در سریع‌ترین زمان ، بازار هدف خود را شناسایی کنید. از این پس می‌توانید تمامی آگهی‌های منتشر شده مربوط به حوزه فعالیت خود را بصورت دسته‌بندی شده و در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق سایت ، ایمیل ، اپلیکیشن موبایل،پیام کوتاه، نمابر دریافت کنید.

 

ما اینجاییم تا شما هیچ فرصتی را از دست ندهید و از بازار کار خود همیشه و در همه جا با خبر باشید.

 

نمونه های مشابه از اطلاع رسانی های فعالیت مناقصه خرید یکدستگاه بیل بکهو :

مناقصه : 1 – بیل مکانیکی 220 زنجیری

مناقصه اجاره یک دستگاه بیل چرخ لاستیکی

و…

ارسال روزانه، تخصصی ، جامع و تفکیک شده اطلاعات مرتبط با کسب و کار شما اعم از مناقصه،مزایده،استعلام بها در هر دو نوبت صبح و عصر

 

هیچ چیز اتفافی نیست ، برای موفق شدن باید هوشمند بود و از بهترین ها استفاده کرد .

 

فرصت ها را راحت از دست ندهید .

 

اخبار تخصصی مرتبط با صنف خود و اخبار نمایشگاههای داخلی و بین المللی را از ایران تندر دریافت کنید.

 

مورد اعتمادترین پایگاه مدیران عامل ، برنده تندیس رضایت مردمی هفتمین جشنواره وب ایران در گروه نیازمندی های تخصصی

 

جهت اطلاع ازجامع ترین و بروزترین مناقصه خرید یکدستگاه بیل بکهو به ثبت نام در سایت ایران تندر اقدام نمایید.

 

www.irantender.org🌎

🌎www.irantender.net

🌎www.etender.ir

02177582924☎

09198101572📱

مناقصه عمومی خرید یک دستگاه چیلر تراکمی

مرکز اطلاعات  ایران تندر  با عنوان  پایگاه جامع اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات کشور و منطقه  جدیدترین مناقصه عمومی خرید یک دستگاه چیلر تراکمی را در وب سایت خود ارائه میدهد .

 

اگر برای دریافت جامع ، روزانه ، تفکیک شده و تخصصی فرصت های فوق العاده شغلی  مرتبط با کسب و کار خود اقدامی نکنید  اعم از مناقصه،مزایده،استعلام بها به راحتی از آنها از دست می روند !

 

با استفاده بهینه از تکنولوژی های در دسترس  ، بهترین فرصت های شغلی را بدست بیاورید.

 

در بازار فعلی ، مدیریت هوشمند و رعایت اصول تجارت را جدی بگیرید.

 

ایران تندر پایگاهی جامع برای کسب فرصت‌های جدید شغلی است. ما با نشر آنی و جامع آگهی‌های مناقصه، مزایده و استعلام بهاء و …  به یاری شما امده ایم تا در سریع‌ترین زمان ، بازار هدف خود را شناسایی کنید. از این پس می‌توانید تمامی آگهی‌های منتشر شده مربوط به حوزه فعالیت خود را بصورت دسته‌بندی شده و در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق سایت ، ایمیل ، اپلیکیشن موبایل،پیام کوتاه، نمابر دریافت کنید.

 

ما اینجاییم تا شما هیچ فرصتی را از دست ندهید و از بازار کار خود همیشه و در همه جا با خبر باشید.

 

نمونه های مشابه از اطلاع رسانی های فعالیت مناقصه عمومی خرید یک دستگاه چیلر تراکمی :

مناقصه خرید و نصب و راه اندازی چیلرهای تراکمی

و…

ارسال روزانه، تخصصی ، جامع و تفکیک شده اطلاعات مرتبط با کسب و کار شما اعم از مناقصه،مزایده،استعلام بها در هر دو نوبت صبح و عصر

 

هیچ چیز اتفافی نیست ، برای موفق شدن باید هوشمند بود و از بهترین ها استفاده کرد .

 

فرصت ها را راحت از دست ندهید .

 

اخبار تخصصی مرتبط با صنف خود و اخبار نمایشگاههای داخلی و بین المللی را از ایران تندر دریافت کنید.

 

مورد اعتمادترین پایگاه مدیران عامل ، برنده تندیس رضایت مردمی هفتمین جشنواره وب ایران در گروه نیازمندی های تخصصی

 

جهت اطلاع ازجامع ترین و بروزترین مناقصه عمومی خرید یک دستگاه چیلر تراکمی به ثبت نام در سایت ایران تندر اقدام نمایید.

 

www.irantender.org🌎

🌎www.irantender.net

🌎www.etender.ir

02177582924☎

09198101572📱

مناقصه محوطه سازی به مساحت 3700 متر مربع …

مرکز اطلاعات  ایران تندر  با عنوان  پایگاه جامع اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات کشور و منطقه  جدیدترین مناقصه محوطه سازی به مساحت 3700 متر مربع … را در وب سایت خود ارائه میدهد .

 

اگر برای دریافت جامع ، روزانه ، تفکیک شده و تخصصی فرصت های فوق العاده شغلی  مرتبط با کسب و کار خود اقدامی نکنید  اعم از مناقصه،مزایده،استعلام بها به راحتی از آنها از دست می روند !

 

با استفاده بهینه از تکنولوژی های در دسترس  ، بهترین فرصت های شغلی را بدست بیاورید.

 

در بازار فعلی ، مدیریت هوشمند و رعایت اصول تجارت را جدی بگیرید.

 

ایران تندر پایگاهی جامع برای کسب فرصت‌های جدید شغلی است. ما با نشر آنی و جامع آگهی‌های مناقصه، مزایده و استعلام بهاء و …  به یاری شما امده ایم تا در سریع‌ترین زمان ، بازار هدف خود را شناسایی کنید. از این پس می‌توانید تمامی آگهی‌های منتشر شده مربوط به حوزه فعالیت خود را بصورت دسته‌بندی شده و در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق سایت ، ایمیل ، اپلیکیشن موبایل،پیام کوتاه، نمابر دریافت کنید.

 

ما اینجاییم تا شما هیچ فرصتی را از دست ندهید و از بازار کار خود همیشه و در همه جا با خبر باشید.

 

نمونه های مشابه از اطلاع رسانی های فعالیت مناقصه محوطه سازی به مساحت 3700 متر مربع … :

مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه …

و…

ارسال روزانه، تخصصی ، جامع و تفکیک شده اطلاعات مرتبط با کسب و کار شما اعم از مناقصه،مزایده،استعلام بها در هر دو نوبت صبح و عصر

 

هیچ چیز اتفافی نیست ، برای موفق شدن باید هوشمند بود و از بهترین ها استفاده کرد .

 

فرصت ها را راحت از دست ندهید .

 

اخبار تخصصی مرتبط با صنف خود و اخبار نمایشگاههای داخلی و بین المللی را از ایران تندر دریافت کنید.

 

مورد اعتمادترین پایگاه مدیران عامل ، برنده تندیس رضایت مردمی هفتمین جشنواره وب ایران در گروه نیازمندی های تخصصی

 

جهت اطلاع ازجامع ترین و بروزترین مناقصه محوطه سازی به مساحت 3700 متر مربع … به ثبت نام در سایت ایران تندر اقدام نمایید.

 

www.irantender.org🌎

🌎www.irantender.net

🌎www.etender.ir

02177582924☎

09198101572📱

مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206

مرکز اطلاعات  ایران تندر  با عنوان  پایگاه جامع اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات کشور و منطقه  جدیدترین مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206  را در وب سایت خود ارائه میدهد .

 

اگر برای دریافت جامع ، روزانه ، تفکیک شده و تخصصی فرصت های فوق العاده شغلی  مرتبط با کسب و کار خود اقدامی نکنید  اعم از مناقصه،مزایده،استعلام بها به راحتی از آنها از دست می روند !

 

با استفاده بهینه از تکنولوژی های در دسترس  ، بهترین فرصت های شغلی را بدست بیاورید.

 

در بازار فعلی ، مدیریت هوشمند و رعایت اصول تجارت را جدی بگیرید.

 

ایران تندر پایگاهی جامع برای کسب فرصت‌های جدید شغلی است. ما با نشر آنی و جامع آگهی‌های مناقصه، مزایده و استعلام بهاء و …  به یاری شما امده ایم تا در سریع‌ترین زمان ، بازار هدف خود را شناسایی کنید. از این پس می‌توانید تمامی آگهی‌های منتشر شده مربوط به حوزه فعالیت خود را بصورت دسته‌بندی شده و در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق سایت ، ایمیل ، اپلیکیشن موبایل،پیام کوتاه، نمابر دریافت کنید.

 

ما اینجاییم تا شما هیچ فرصتی را از دست ندهید و از بازار کار خود همیشه و در همه جا با خبر باشید.

 

نمونه های مشابه از اطلاع رسانی های فعالیت مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206  :

مزایده فروش تعدادی خودرو سواری

مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری تویوتا لکسوس ES250 lng 2015

و…

ارسال روزانه، تخصصی ، جامع و تفکیک شده اطلاعات مرتبط با کسب و کار شما اعم از مناقصه،مزایده،استعلام بها در هر دو نوبت صبح و عصر

 

هیچ چیز اتفافی نیست ، برای موفق شدن باید هوشمند بود و از بهترین ها استفاده کرد .

 

فرصت ها را راحت از دست ندهید .

 

اخبار تخصصی مرتبط با صنف خود و اخبار نمایشگاههای داخلی و بین المللی را از ایران تندر دریافت کنید.

 

مورد اعتمادترین پایگاه مدیران عامل ، برنده تندیس رضایت مردمی هفتمین جشنواره وب ایران در گروه نیازمندی های تخصصی

 

جهت اطلاع ازجامع ترین و بروزترین مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206  به ثبت نام در سایت ایران تندر اقدام نمایید.

 

www.irantender.org🌎

🌎www.irantender.net

🌎www.etender.ir

02177582924☎

09198101572📱

مناقصه کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری

مرکز اطلاعات  ایران تندر  با عنوان  پایگاه جامع اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات کشور و منطقه  جدیدترین مناقصه کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری  را در وب سایت خود ارائه میدهد .

 

اگر برای دریافت جامع ، روزانه ، تفکیک شده و تخصصی فرصت های فوق العاده شغلی  مرتبط با کسب و کار خود اقدامی نکنید  اعم از مناقصه،مزایده،استعلام بها به راحتی از آنها از دست می روند !

 

با استفاده بهینه از تکنولوژی های در دسترس  ، بهترین فرصت های شغلی را بدست بیاورید.

 

در بازار فعلی ، مدیریت هوشمند و رعایت اصول تجارت را جدی بگیرید.

 

ایران تندر پایگاهی جامع برای کسب فرصت‌های جدید شغلی است. ما با نشر آنی و جامع آگهی‌های مناقصه، مزایده و استعلام بهاء و …  به یاری شما امده ایم تا در سریع‌ترین زمان ، بازار هدف خود را شناسایی کنید. از این پس می‌توانید تمامی آگهی‌های منتشر شده مربوط به حوزه فعالیت خود را بصورت دسته‌بندی شده و در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق سایت ، ایمیل ، اپلیکیشن موبایل،پیام کوتاه، نمابر دریافت کنید.

 

ما اینجاییم تا شما هیچ فرصتی را از دست ندهید و از بازار کار خود همیشه و در همه جا با خبر باشید.

 

نمونه های مشابه از اطلاع رسانی های فعالیت مناقصه کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری  :

مناقصه واگذاری : 1-عملیات مضر با جانوران مضر شهری

و…

ارسال روزانه، تخصصی ، جامع و تفکیک شده اطلاعات مرتبط با کسب و کار شما اعم از مناقصه،مزایده،استعلام بها در هر دو نوبت صبح و عصر

 

هیچ چیز اتفافی نیست ، برای موفق شدن باید هوشمند بود و از بهترین ها استفاده کرد .

 

فرصت ها را راحت از دست ندهید .

 

اخبار تخصصی مرتبط با صنف خود و اخبار نمایشگاههای داخلی و بین المللی را از ایران تندر دریافت کنید.

 

مورد اعتمادترین پایگاه مدیران عامل ، برنده تندیس رضایت مردمی هفتمین جشنواره وب ایران در گروه نیازمندی های تخصصی

 

جهت اطلاع ازجامع ترین و بروزترین مناقصه کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری  به ثبت نام در سایت ایران تندر اقدام نمایید.

 

www.irantender.org🌎

🌎www.irantender.net

🌎www.etender.ir

02177582924☎

09198101572📱

استعلام خرید و تولید نهال شمشاد

مرکز اطلاعات  ایران تندر  با عنوان  پایگاه جامع اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات کشور و منطقه  جدیدترین استعلام خرید و تولید نهال شمشاد  را در وب سایت خود ارائه میدهد .

 

اگر برای دریافت جامع ، روزانه ، تفکیک شده و تخصصی فرصت های فوق العاده شغلی  مرتبط با کسب و کار خود اقدامی نکنید  اعم از مناقصه،مزایده،استعلام بها به راحتی از آنها از دست می روند !

 

با استفاده بهینه از تکنولوژی های در دسترس  ، بهترین فرصت های شغلی را بدست بیاورید.

 

در بازار فعلی ، مدیریت هوشمند و رعایت اصول تجارت را جدی بگیرید.

 

ایران تندر پایگاهی جامع برای کسب فرصت‌های جدید شغلی است. ما با نشر آنی و جامع آگهی‌های مناقصه، مزایده و استعلام بهاء و …  به یاری شما امده ایم تا در سریع‌ترین زمان ، بازار هدف خود را شناسایی کنید. از این پس می‌توانید تمامی آگهی‌های منتشر شده مربوط به حوزه فعالیت خود را بصورت دسته‌بندی شده و در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق سایت ، ایمیل ، اپلیکیشن موبایل،پیام کوتاه، نمابر دریافت کنید.

 

ما اینجاییم تا شما هیچ فرصتی را از دست ندهید و از بازار کار خود همیشه و در همه جا با خبر باشید.

 

نمونه های مشابه از اطلاع رسانی های فعالیت استعلام خرید و تولید نهال شمشاد  :

استعلام بها نگهداری فضای سبز بیمارستان

استعلام بها اره شمشاد زن تلسکوپی

و…

ارسال روزانه، تخصصی ، جامع و تفکیک شده اطلاعات مرتبط با کسب و کار شما اعم از مناقصه،مزایده،استعلام بها در هر دو نوبت صبح و عصر

 

هیچ چیز اتفافی نیست ، برای موفق شدن باید هوشمند بود و از بهترین ها استفاده کرد .

 

فرصت ها را راحت از دست ندهید .

 

اخبار تخصصی مرتبط با صنف خود و اخبار نمایشگاههای داخلی و بین المللی را از ایران تندر دریافت کنید.

 

مورد اعتمادترین پایگاه مدیران عامل ، برنده تندیس رضایت مردمی هفتمین جشنواره وب ایران در گروه نیازمندی های تخصصی

 

جهت اطلاع ازجامع ترین و بروزترین استعلام خرید و تولید نهال شمشاد  به ثبت نام در سایت ایران تندر اقدام نمایید.

 

www.irantender.org🌎

🌎www.irantender.net

🌎www.etender.ir

02177582924☎

09198101572📱